All Time Crocodiles

Crocodiles pelaajat kautta aikojen 1987-2019

NIMINUMERO
Aho Erkki32
Aho Harri-Pekka78
Alakoskela Riku65
Ala-Rinta Eero32
Ala-Louvesniemi Sami28
Alinen Klaus10
Anttila Lauri20
Antila Petri22
Asikainen Teemu
Bjorkroth Kalle
Candelin Tapani
Ceken Thomas54
Dietrich Kristian
Ervasti Olli33
Ewvaraye Efe45
Ghazizadeh Kiaresh92
Grönfors Perttu
Haataja Riku86
Hakola Juha50
Hanhisalo Arttu21
Hanka Toni91
Hannila Harri
Harju Niko53
Hardy Dieter99
Haukkamaa Toni24
Havulehto Ari45
Havulehto Juha71
Havulehto Jyrki58
Havulehto Mikko86
Hietala Mika
Hietala Timi42
Hietala Tino36
Hilmola Juhana76
Hirvelä Arto21
Honkonen Jussi69
Hvittfelt Tuomas72
Huhtala Iiro29
Huttunen Esa9
Hynninen Jouni
Hytönen Mika45
Hyvonen J-P
Hämäläinen Jori8
Hämäläinen Tommi
Härkönen Pasi73
Ignatius Osmo15
Ikkala Jani
Ikonen Esa5
Isoluoma Iikka70
Ivalo Teemu35
Jaakonsaari Vp12
Jaakkola Henri69
Jaakkola Jari74
Jalava Jari7
Jalava Vesa10
Jallow Saidou24
Javanainen Jussi-Pekka94
Jarvinen Anders75
Järvio Ville22
Joki Niklas92
Jokinen Hannes99
Joronen Kai
Juppo Juhana55
Juppo Samu55
Juutinen Mika93
Juurakko Samuli40
Järvenpää Janne69
Kaapro Tero
Kaleva Joonas12
Kallio Jari62
Kangas Jussi
Kankanpaa Lasse90
Karjanlahti Kari8
Karjalainen Santtu58
Kasari Juha3
Katajamäki Kimmo
Katila Esa16
Katila Olli76
Kattelus Raimo49
Karlsson Oskar58
Kaunismäki Miikka87
Kaurissaari Petri53
Keskinen Tuomo
Ketola Kari
Ketola Tommi15
Kiiski Ismo56
Kilpua Janne47
Kippola Sauli40
Kivikoski Timo69
Kniivilä Atte12
Knuutti Teemu92
Koivumäki Juhani87
Koivumäki J-P56
Koivumäki Jussi21
Koivumäki Marco14
Korhonen Atte99
Korhonen Lasse65
Kortteenperä Asko28
Koskenkari Tuomo32
Koski Janne
Koskiniemi Jyrki57
Kosonen Mika60
Kotanen Henri4
Kujala Miikka50
Kuvaja Kimmo22
Kureniemi Antti8
Laaksonen Risto90
Lahdensuo Riku
Lähteenmäki Sami32
Laihorinne Timo
Laitila Esa
Laitila Juha58
Laitila Kalle22
Laitinen Ilkka82
Lampinen Teemu
Landen Reo75
Lankila Janne
Lassila Aki
Latva Tommi
Laukkonen Ari
Leinonen Tuomas26
Lehikoinen Petri
Lehtinen Risto45
Lehtola Tony76
Lehtonen Veikka2
Leinonen Tuomas26
Li Jie4
Lindroth Jani41
Lipsanen Arno
Löllö Teemu21
Lounatvuori Jyrki69
Luode Kalle1
Luhta Esa77
Luoma J-P66
Luoma Lauri
Luoma Miika66
Luuri Juha33
Madsen Niklas
Majamäki Henri74
Mahlamäki Markku69
Mahlamäki Tommi
Makela Joni24
Mäkela Petri53
Makinen Juuso86
Mäki Markku72
Mäki Veli-Matti30
Mäkinen Niko
Mäki Tobias13
Mäki-Ikola Aki77
Mäntymäki Asko3
Makkonen Jarmo
Makkonen Olli44
Manninen Jarmo70
Martikainen Kai
Martikainen Sami
Martikka Antti77
Martinmäki Eero55
Mattila Kimmo50
Mattsson Lauri68
Mehtonen Matias22
Miilumäki Asko33
Mikkola Petteri23
Moilanen Sami76
Mäkelä Mika50
Mäkelä T92
Natri Tomi1
Natynki Juho56
Niemi Jarkko68
Niemi Tommi61
Nieminen Kari
Nieminen Vesa13
Nikkila Karim49
Nissinen Mika30
Nuolikoski Matti65
Nurminen Valtteri38
Nyberg Thomas77
Ojala Antti74
Ojala Jouni80
Ojala Pekka
Ojansivu Jarno62
Ollenberg Aki88
Ollinkangas Esa34
Paananen Vesa32
Paavola Lasse22
Palosaari Erkki
Pasanen K3
Paloniemi Mikael68
Pelkonen Aki
Peltonen Tomi
Pernu Tuukka2
Petrow Harri4
Pihlaja Mikko85
Piirto Toni31
Pinta Tommi6
Piminäinen Pekka5
Pippola E -J13
Pisto Janne60
Pohjajoki Pekka32
Pohjosaho Pasi66
Pontinen Kari58
Poutanen Mikko32
Pouttu Aanton21
Pouttu Jussi-Pekka51
Puska Isto
Pynttari Jarno58
Pystynen Harri40
Raatikainen Joonas38
Raatikainen Pasi9
Rahkonen Ari71
Raja-Aho Ossi81
Rajala Jussi72
Rajamäki Vili11
Ramsila Juha9
Rinta-Aho A78
Rantala Pekka42
Ranta-Lassila Antti
Rantanen Sami75
Rauankoski Neem82
Rautiainen Janne83
Riionheimo Miikka20
Rinne Aki33
Rinta-Aho Antti76
Rantala Olli33
Rastas Mikko90
Rintala Teppo80
Rintanen Jarmo71
Rissanen Jari
Rissanen Marko49
Rissanen Mikko21
Ristila Kristian82
Ristilä Juha25
Ristimäki Timo
Ristolainen J-P70
Roitto Mikko25
Rosblom Tuomas84
Rosenberg Kalle81
Rouvali Miikka
Ruohonen Tommi
Saarela Miro10
Saari Harri72
Saarimaa Hannu92
Saarimäki Tuomas46
Saarinen Jyri88
Sainio Janne20
Saionkivi Tommi
Sadeharju Sami40
Salomäki Jari
Sandhu Tony
Sarikka Ilpo
Sarikka Tuomo59
Sarkela Joel18
Sarkelä Tarmo70
Särmö Heikki79
Satola Jukka11
Seikkula Heikki99
Seppälä Jyrki47
Siirilä Mika
Siirilä Vesa
Sinisalo Teemu3
Similä Arto10
Sillanpää Karri
Sillgren Sami90
Somerkallio Mika34
Stenberg Samu
Suhonen Antti91
Suokas Jarkko88
Suurkuukka Simo87
Suvanto Juha51
Tahvanainen Timo
Taina Joonas
Takala Sami55
Tarkkio Jouni
Tarumo Juha5
Teittinen Joona70
Tepsa Markku
Tienvieri Mika75
Tietavainen Jukka55
Tikkanen Janne15
Titola Kari20
Tuokko Timo44
Tuukkola Kosti54
Tuominiemi Marko
Tuominen Timi18
Tyynismaa Markku
Utunen Jari60
Vainio Marko58
Välimäki Sami57
Vasanoja Raine50
Vatanen Heikki78
Veijola Jarkko51
Vesikko Jukka99
Viinikka Niko45
Viitanen Pasi28
Virtanen Joni25
Viskari Timo18
Välimaa Martti1
Välimäki Sami57
Värinen Jaska34
Wacklin Ville7
Westerlund Atte84
Westerlund Matti41
Yläautio Janne15
Yli-Kujala Aleksi16
Ylimäki Jari72
Zacok Filip99
Import Players:
Adams Steve
Aho Junior1
Alaran Damilola
Anderson Jon
Andrushko Justin23
Arrivey Brett
Baker Jonathan
Bassuener Matt
Bateman David
Baynham Ted
Bell B
Bees Jim
Bello Kenny
Bern J
Bishop Robert
Bockay Lukas
Bolio Mike
Bonacci Maurizio
Bondeson Pontus
Bonomo Massimiliano
Burney Jason
Brisbane Jason
Brooks Anthony
Brown C
Brown Rodney
Buffet Vincent
Carrasco Sanz Carlos
Carrasko Sanz J
Cerland Stephane
Cheadle Eddie
Chris Stormer
Clarke Jason
Couraqeux Pierre
Crawford Jocques
Csulik Tamas
Cutlan Kieran
Cutlan Spenser
Cupil Tommy
Gooden P
Da Silva F
Daniel Dock
Davey S
Davolt Shane
De Falcis M
Dewing A
Dibatista Mike
Dika-Balotoken Yannick
Drayton Maurice
Edwards-Lott Ja`michael
Egbodive Benjamin
Enrico Leonardi
Feuerherd A
Fiel Adam
Fortes Stephan
Fountain Gregory
Good Alex
Gordon Blair
Grant Jon
Grant Shawn
Gerland Stefan
Halfpenny Nick
Hill James
Hillery Edmund
Hollands Mike
Holmes Earl
Holmesly Chris
Hoymann Bob
Hultmann Jonas
Fayard Matt
Inns Harry
Jackson Eric
Jacson Greg
Johnson Floyd
Johnson Tim
Jones C
Jones Marc
Jordan Joey
Kegel Dominic
Kilani Amir
Kirkpatrick Scotty
Kougia Kris
Lane Adam
Laxey Greg
Leiner Jan
Lester Niko
Macevicius Renaldo
Magwood Cory
Maligodi Thomas
Marshall Kevin
Mccrea Chris
Mcclacthey Brad
Mckoy-Wilson Patrik
Miletic Jason
Minnix Spenser
Misiuro Andy
Moorhouse Jonathon
Mouton R
Mutsvanemoto D
Myers Shawn
Nitwa Felix
Nnanabu George
Odonohue Kevin
Okholm Dennis20
Olney Dominic
Orue Taruk
Patterson Jason
Pelagio Joel
Perrigo John
Perrineau J
Pitt D
Powel Christian
Powell Dale
Proctor Tom
Rapanaro Greg
Reeves Mickey
Roberts Brett
Robinson Greg
Rodrico Montesino
Rosenbaum Brett
Ross Adam
Roudel Etienne
Rouse Alex
Runner Roman
Saho Lamin
Sottilare Justin
Starcevic Nick
Sey Gabriel
Shyder E
Smith Steve
Sonnier Cory
Steward Devijon
Stockamp Marcus
Strother Steve
S Van Sichem
Surprise Johnny
Taylor Kevin
Thomas Stacey
Thomas T
Thompson Nathan
Thompson Oj
Tibbits Jason
Vlente M
Van Sichem Steven
Vinson Davon
Washington D
Webster Doug
Williams Ian
Wilkerson Bernie
Wilson Patric
Young Jake
Zetterberg Karl-Johan
Coaches
Ciarleggio Gary
Fickert Steve
Johnson Tim
Lehnert Franz
Mattingly Michael
Neitenbach Jeff
Neumer Charles "Chic"
Slivoskey Eric
Ward Jim
Weigel Shawn